بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/01/05

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 10,743,604 6.86 41,262,618 13.87 41,805,065 14.69 42,084,662 15.14
اوراق مشارکت 58,535,520 37.36 49,585,878 16.67 51,782,096 18.2 54,534,390 19.61
سپرده بانکی 120,737,209 77.05 203,460,050 68.39 186,845,664 65.68 176,438,626 63.46
وجه نقد 5,271 0 29,944 0.01 55,627 0.02 1,923 0
سایر دارایی ها -34,318,241 -21.9 2,076,515 0.7 2,923,859 1.03 3,883,711 1.4
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 5,224,905 3.33 21,022,063 7.07 21,435,621 7.53 22,137,590 7.96