بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/04/31

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 12,528,889 7.65 40,588,597 14.74 40,795,429 14.83 39,039,887 14.16
اوراق مشارکت 58,310,701 35.59 54,600,185 19.83 54,688,832 19.88 55,659,161 20.19
سپرده بانکی 124,085,944 75.75 176,107,990 63.96 175,912,826 63.95 175,834,000 63.77
وجه نقد 13,859 0.01 196,953 0.07 492,884 0.18 751,300 0.27
سایر دارایی ها -32,146,070 -19.62 2,717,653 0.99 2,049,925 0.75 3,325,130 1.21
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 6,270,494 3.83 23,106,534 8.39 24,112,762 8.77 23,031,455 8.35