بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/03/03

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 11,694,363 7.29 41,839,967 14.82 41,110,184 14.83 39,405,961 14.54
اوراق مشارکت 58,426,345 36.4 53,879,928 19.09 54,821,777 19.78 54,036,289 19.94
سپرده بانکی 122,522,594 76.34 181,779,941 64.4 176,109,962 63.53 172,200,768 63.53
وجه نقد 5,209 0 21,057 0.01 3,538 0 573 0
سایر دارایی ها -33,162,069 -20.66 3,631,037 1.29 4,042,326 1.46 4,307,988 1.59
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 5,754,832 3.59 22,181,987 7.86 22,518,099 8.12 21,936,198 8.09