بهترین شرکت طراحی سایت , طراحی وب سایت , سئوی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/10/30

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 9,661,951 6.36 38,722,347 12.68 40,526,443 13.26 42,645,705 13.72
اوراق مشارکت 58,842,266 38.75 50,202,459 16.44 48,919,837 16.01 49,911,322 16.06
سپرده بانکی 117,962,143 77.68 213,703,394 69.96 213,378,663 69.84 215,531,988 69.36
وجه نقد 4,014 0 6,218 0 2,306 0 45,664 0.01
سایر دارایی ها -35,595,107 -23.44 1,755,316 0.57 1,645,402 0.54 1,574,578 0.51
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 4,664,774 3.07 20,763,076 6.8 20,671,886 6.77 21,724,302 6.99