بهترین شرکت طراحی سایت , طراحی وب سایت , سئوی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/08/26

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 8,589,307 5.87 28,995,703 9.57 36,714,489 11.98 38,212,966 12.48
اوراق مشارکت 24,476,099 16.73 58,430,685 19.28 57,017,134 18.6 57,129,296 18.65
سپرده بانکی 112,360,421 76.79 212,656,271 70.17 210,070,130 68.53 208,298,076 68
وجه نقد 4,096 0 5,730 0 14,969 0 1,081 0
سایر دارایی ها -58,268 -0.04 1,943,698 0.64 1,613,672 0.53 1,612,473 0.53
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 4,089,956 2.8 16,551,294 5.46 21,073,004 6.87 21,437,208 7