بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

ارکان صندوق

کارگزار صندوق سرمایه گذاری گنجینه زرین شهر به همراه توضیحات

حسابرس صندوق سرمایه گذاری گنجینه زرین شهر به همراه توضیحات

مدیر سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری گنجینه زرین شهر

مدیر ثبت صندوق سرمایه گذاری گنجینه زرین شهر

ضامن نقد شوندگی صندوق سرمایه گذاری گنجینه زرین شهر به همراه توضیحات

مدیر صندوق سرمایه گذاری

متولی صندوق سرمایه گذاری گنجینه زرین شهر به همراه توضیحات