بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
تاییدیه سازمان مجمع سالیانه مورخ 1398/04/17 1398/04/29
صورتجلسه سالیانه صندوق مورخ 1398/04/17 1398/04/29
آگهی مجمع 1398/02/03 1398/02/21
تاییدیه سازمان مجمع مورخ 1398/02/03 1398/02/17
صورتجلسه صندوق مورخ 1398/02/03 1398/02/17
صورتجلسه صندوق مورخ 1397/10/09 حد نصاب2 1397/11/07
آگهی مجمع 1397/10/09 1397/10/30
تاییدیه سازمان مجمع مورخ 1397/10/09 1397/10/19
صورتجلسه صندوق مورخ 1397/10/09 حد نصاب 1397/10/19
آگهی مجمع 1397/07/11 1397/10/17
آگهی مجمع 1397/06/24 1397/10/16
آگهی مجمع سالیانه 1397/08/26
تاییدیه سازمان صورتجلسه صندوق مورخ 1397/07/11اساسنامه 1397/08/12
تاییدیه سازمان صورتجلسه صندوق مورخ 1397/07/11امیدنامه 1397/08/12
صورتجلسه صندوق مورخ 1397/07/11اساسنامه 1397/08/12
صورتجلسه صندوق مورخ 1397/07/11امید نامه 1397/08/12
تاییدیه سازمان صورتجلسه صندوق مورخ 1397/06/24امیدنامه 1397/07/28
تاییدیه سازمان صورتجلسه صندوق مورخ 1397/06/24 1397/07/28
صورتجلسه صندوق مورخ 1397/06/24امیدنامه 1397/07/28
صورتجلسه صندوق مورخ 1397/06/24 1397/07/28
آگهی ثبتی سالیانه صندوق 1397/07/17
صورتجلسه صندوق مورخ 1397/07/11 1397/07/14
صورتجلسه صندوق مورخ 1397/07/11 1397/07/14
تاییدیه سازمان صورتجلسه سالیانه صندوق مورخ 1397/04/10 1397/06/11
صورتجلسه سالیانه صندوق مورخ 1397/04/10 1397/06/11
تاییدیه سازمان بابت تغییر متولی و حسابرس 1397/04/27
صورتجلسه تغییر ماده 19 اساسنامه 1397/03/08
آگهی صورتجلسه تغییر ماده 19، 17 و 1 در خصوص تغییر قیمت صدور و ابطال و تغییر روزهای کاری 1397/03/08
آگهی صورتجلسه تغییر ماده 19 اساسنامه 1397/02/26
تاییدیه صورتجلسه تغییر ماده 19 اساسنامه 1397/02/19
آگهی اضافه نمودن کارمزد ثبت و نظارت سازمان 1397/02/10
صورتجلسه اضافه نمودن کارمزد ثبت و نظارت سازمان 1397/02/08
تغییرات رویه پذیره نویسی صدور و ابطال 1397/02/03
تاییدیه تغییرات رویه پذیره نویسی صدور و ابطال 1397/02/03
آگهی تغیرات به استناد مجمع 1397/01/28
صورتجلسه تغییر بند امیدنامه 1397/01/18
تاییدیه صورتجلسه تغییر بند امید نامه 1397/01/18
صورتجلسه تغییر ماده 19.17.28 اساسنامه 1396/12/26
تاییدیه سازمان صورتجلسه تغییر ماده19.17.28 اساسنامه 1396/12/26
تاییدیه سازمان بورس در خصوص صورتجلسه مجمع مورخ 1396/10/17(تغییر کارمزد مدیر، ضامن نقد شوندگی و حد نصاب های سرمایه گذاری) 1396/11/25
آگهی صورتجلسه تغییر کارمزد مدیر و ضامن نقدشوندگی و حد نصاب های صندوق 1396/11/21
صورتجلسه تغییر مدیر ثبت 1396/11/17
تاییدیه صورتجلسه تغییر مدیر ثبت 1396/11/17
صورتجلسه تغییر کارمزد مدیر و ضامن نقدشوندگیو حد نصاب های صندوق 1396/11/17
تاییدیه صورتجلسه تغییر کارمزد مدیر و ضامن نقدشوندگی و حد نصاب های صندوق 1396/11/17
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری گنجینه زرین شهر مورخ 1396/06/20 1396/07/19
تاییدیه سازمان و صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری گنجینه زرین شهر مورخ 1396/07/01 1396/07/19
تاییدیه سازمان و صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری گنجینه زرین شهر مورخ 1396/06/01 1396/07/19
تاییدیه سازمان صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری گنجینه زرین شهر مورخ 1396/06/20 1396/07/19
آگهی تغییرات صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1396/03/20 1396/06/01
صورتجلسه مجمع تاریخ 1396/03/20 و تاییدیه سازمان 1396/05/08
تاییدیه سازمان مجمع 1396/03/22 تغییر هزینه نرم افزار 1396/04/18
آگهی روزنامه مجمع تغییر هزینه نرم افزار مورخ 1396/03/22 1396/04/18
صورتجلسه تغییر هزینه نرم افزار 1396/03/28
روزنامه رسمی تغییر نام صندوق 1396/03/27
تغییر حدنصاب ترکیب داراییهای صندوق 1396/03/10
تغییر نام صندوق به همراه تاییدیه سازمان 1396/03/08
افزایش واحدهای صندوق از175 میلیون به300 میلیون 1396/02/03
تغییر درترکیب دارایی های صندوق گنجینه آرمان شهر 1396/02/03
تاییدیه سازمان بورس در خصوص مجوز تمدید فعالیت 1395/08/25
صورتجلسه افزایش سقف صندوق 1395/06/21
صورتجلسه تغییر صاحابان امضا صندوق 1395/05/30
صورت جلسه مجمع راجع به گواهی سپرده کالایی 1395/05/18
مجمع سالانه صندوق گنجینه آرمان شهر 1395/05/18
صورت جلسه مجمع صندوق راجع به افزایش حد نصاب خرید واحد صندوق 1395/04/28
صورت جلسه مجمع در خصوص تغییر نرخ بازدهی پیش بینی صندوق از 20درصد به 18 درصد 1395/04/28
صورت جلسه مجمع صندوق راجع به افزایش سقف صندوق 135 به 175 میلیون واحد 1395/03/25
صورت جلسه مجمع صندوق راجع به افزایش سقف صندوق 125 به 135 میلیون واحد 1395/02/26
صورتجلسه مجمع راجع تغییر هزینه حسابرس، متولی و نرم افزار 1395/02/25
تغییر بند 4-2 امیدنامه جهت تغییر نرخ بازدهی پیش بینی شده سالانه از 22 به 20 درصد 1394/12/26
تغییرات امیدنامه در خصوص افزایش سقف صندوق از 100 میلیون واحد به 125 میلیون واحد 1394/11/18
صورت جلسه مجمع افزایش سقف صندوق از 75به 100میلیون واحد 1394/09/29
صورت جلسه کاهش حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری 1394/09/29
صورت جلسه مجمع افزایش سقف صندوق از 50 به 75 میلیون واحد 1394/07/25
تغییر اعضای گروه مدیران صندوق 1394/07/07
صورت جلسه تغییر هزینه متولی و حسابرس 1394/07/05
صورت جلسه مجمع صندوق راجع به افزایش سقف صندوق از 20 تا 50 میلیون 1394/06/24
صورت جلسه مجمع صندوق راجع به افزایش سقف صندوق از 10تا 20 میلیون 1394/06/24
روزنامه رسمی مجمع سالیانه صندوق گنجینه 1394/05/14
صورت جلسه مجمع سالیانه صندوق گنجینه 1394/04/16
صورت جلسه مجمع مورخ 940310 راجع به تغییر نوع صندوق 1394/04/02
صورت جلسه مجمع تغییر آدرس اینترنتی و تغییر هزینه های برگزاری مجامع 1394/04/02
صورت جلسه مجمع صندوق راجع به افزایش سقف صندوق 1394/04/02
صورتجلسه محمع تغییر نام صندوق 1394/01/29
صورتجلسه تغییر فرمول 1394/01/29
صورتجلسه مجمع تغییر دوره تقسیم سود و تغییر نرخ سود امین شهر 1393/11/30
صورتجلسه حذف کارمزدهای صدور و ابطال 1393/11/30
تغییر متولی و حسابرس 1393/11/30
صورتجلسه مجمع امین شهر مورخ 1393/08/19 1393/09/09
صورتجلسه مجمع امین شهر مورخ 93/02/15 1393/08/27
صورت جلسه مجمع صندوق مورخ 26/12/1392 1393/04/03
صورت جلسه مجمع امین شهر مورخ 1392/03/25 1392/12/13
صورتجلسه مجمع امین شهر مورخ 04/08/92 1392/08/08
صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 23/05/1392 1392/07/06
مجمع موسس مورخ 06/04/1390 1391/09/08
مجمع صندوق امین شهر مورخ 20/4/91 1391/04/27
مجمع صندوق مورخ 10/12/90 برای تغییر نرخ بازدهی تضمینی 1390/12/10
مجمع عادی بطور فوق العاده مورخ 25/8/1390 1390/08/25
مجمع عادی بطور فوق العاده مورخ 25/8/1390 1390/08/25