بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

صورت‌های مالی

عنوان تاریخ درج
گزارش افشای پرتفوی صندوق 980331 1398/04/09
گزارش عملکرد دوره مالی منتهی به 29 اسفند ماه 97 حسابرسی شده 1398/04/05
صورتهای مالی دوره مالی منتهی به 29 اسفند ماه 97 حسابرسی شده 1398/04/05
گزارش پرتفوی یک ماهه صندوق گنجینه زرین شهر منتهی به 1398/02/31 1398/03/09
صورتهای مالی دوره مالی منتهی به 29 اسفند ماه 97 حسابرسی نشده 1398/02/24
گزارش عملکرد دوره مالی منتهی به 29 اسفند ماه 97 حسابرسی نشده 1398/02/24
گزارش پرتفوی یک ماهه صندوق گنجینه زرین شهر منتهی به 1398/01/31 1398/02/08
گزارش عملکرد9ماه منتهی به 1397/09/30(تایید متولی) 1398/02/07
صورت های مالی 9ماه منتهی به1397/09/30(باتایید متولی) 1398/02/07
گزارش افشای پرتفوی صندوق 971229 1398/01/18
گزارش پرتفوی یک ماهه صندوق گنجینه زرین شهر منتهی به 1397/11/30 1397/12/09
صورت های مالی برای دوره مالی میانی منتهی به 1397/09/30 1397/11/17
گزارش عملکر برای دوره مالی میانی منتهی به 1397/09/30 1397/11/17
گزارش افشای پرتفوی صندوق 971030 1397/11/10
گزارش افشای پرتفوی صندوق 970930 1397/10/10
گزارش عملکردشش ماهه صندوق گنجینه زرین شهر منتهی به1397/06/31 حسابرسی شده 1397/09/12
صورتهای مالی شش ماهه صندوق گنجینه زرین شهرمنتهی به1397/06/31حسابرسی شده 1397/09/12
گزارش پرتفوی یک ماهه صندوق گنجینه زرین شهر منتهی به 1397/08/30 1397/09/07
گزارش عملکرد برای دوره مالی میانی 6 ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1397-حسابرسی نشده 1397/08/23
صورت های مالی برای دوره مالی میانی 6 ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1397-حسابرسی نشده 1397/08/23
گزارش افشای پرتفوی صندوق 1397/08/09
گزارش افشای پرتفوی صندوق 1397/07/09
گزارش افشای پرتفوی صندوق 1397/06/10
صورتهای مالی دوره مالی منتهی به 29 اسفند ماه 96حسابرسی شده 1397/05/14
گزارش افشای پرتفوی صندوق 1397/05/10
صورتهای مالی دوره مالی منتهی به 31 خرداد ماه 97 1397/05/01
گزارش عملکرد دوره مالی منتهی به 31 خرداد ماه 97 1397/05/01
صورتهای مالی دوره مالی منتهی به 29 اسفند ماه 96 اصلاحی 1397/04/31
گزارش افشاي پرتفوي صندوق 1397/04/10
صورتهای مالی دوره مالی منتهی به 29 اسفند 96 1397/03/30
گزارش عملکرد دوره مالی منتهی به 29 اسفند 96 حسابرسی شده 1397/03/30
گزارش افشاي پرتفوي صندوق اردیبهشت ماه 1397/03/08
گزارش افشاي پرتفوي صندوق 1397/02/29
گزارش افشاي پرتفوي صندوق 1397/02/29
گزارش افشاي پرتفوي صندوق 1397/02/29
گزارش افشاي پرتفوي صندوق 1397/02/29
گزارش افشاي پرتفوي صندوق 1397/02/29
صورتهای مالی دوره مالی منتهی به 29 اسفند 96 حسابرسی نشده 1397/02/17
گزارش عملکرد دوره مالی منتهی به 29 اسفند 96 1397/02/16
گزارش افشاي پرتفوي صندوق 1397/02/10
صورت مالی منتهی به 29 اسفند 1396صندوق گنجینه زرین شهر (حسابرسی نشده)-بدون امضای متولی 1397/02/08
گزارش عملکرد منتهی به 29 اسفند 1396صندوق گنجینه زرین شهر-بدون امضای متولی 1397/02/08
صورتهای مالی نه ماهه میانی منتهی به 30 آذر ماه 1396 1396/11/01
گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به 30 آذر ماه 1396 1396/11/01
صورت مالی نه ماهه منتهی به1396/09/30 (حسابرسی نشده) 1396/10/27
گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به 1396/09/30 1396/10/27
اطلاعات کلی صندوق 1396/10/27
صورت های مالی دوره مالی میانی 6 ماهه منتهی به 1396/06/31 1396/09/08
گزارش عملکرد دوره مالی میانی 6 ماهه منتهی به 1396/06/31 1396/09/08
صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به 31 شهریورماه 1396 1396/09/05
صورتمالی سه ماهه منتهی به 13960331 صندوق گنجینه زرین شهر(حسابرسی نشده) 1396/05/01
گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 13960331 صندوق گنیجینه زرین شهر(حسابرسی نشده) 1396/05/01
صورتمالی سه ماهه منتهی به 13960331 صندوق گنجینه زرین شهر(حسابرسی نشده) 1396/05/01
گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 13960331 صندوق گنیجینه زرین شهر(حسابرسی نشده) 1396/05/01
صورت های مالی و گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 30 اسفندماه 1395(حسابرسی شده) 1396/03/02
صورتمالی و گزارش عملکرد منتهی به 1395/12/30 (حسابرسی نشده) 1396/01/29
صورتهای مالی و گزارش عملکرد دوره مالی منتهی به 30 آذر1395(حسابرسی نشده) 1395/10/22
صورتهای مالی و گزارش عملکرد دوره مالی منتهی به31شهریور1395(حسابرسی شده) 1395/08/26
صورت های مالی و گزارش عملکرد دوره مالی 6ماهه منتهی به 31 شهریور 1395(حسابرسی نش) 1395/08/03
صورت های مالی و گزارش عملکرد دوره 3ماهه منتهی به 31 خرداد 95 (حسابرسی نشده) 1395/04/30
صورت های مالی و گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 1394(حسابرسی شده) 1395/03/11
صورت های مالی و گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 1394(حسابرسی نشده) 1395/02/06
صورت های مالی و گزارش عملکرد دوره مالی منتهی به 30 آذر ماه 1394(حسابرسی نشده) 1394/10/29
صورت های مالی و گزارش عملکرد دوره مالی میانی منتهی به 31 شهریور 1394(حسابرسی شد) 1394/09/30
صورت های مالی و گزارش عملکرد دوره مالی میانی منتهی به 31 شهریور 1394(حسابرسی نش) 1394/07/22
صورتهای مالی و گزارش عملکرد دوره 3 ماهه منتهی به 31 خرداد 1394 (حسابرسی نشده) 1394/05/06
صورت های مالی سال مالی منتهی به 931229 حسابرسی شده- بارگزاری مجدد 1394/04/09
صورتهای مالی حسابرسی شده گنجینة آرمان شهر برای سال مالی منتهی به 29 /12/93 1394/03/16
صورتهای مالی صندوق امین شهر برای دوره 6 ماهه منتهی به 31/06/1393 حسابرسی شده 1394/02/16
گزارش عملکرد صندوق گنجینة آرمان شهر (امین شهرسابق) برای سال مالی منتهی به 29/12/ 1394/01/20
صورتهای مالی صندوق گنجینة آرمان شهر (امین شهرسابق) برای سال مالی منتهی به 29/12/ 1394/01/20
صورتهای مالی صندوق امین شهر برای دوره مالی منتهی به 1393/09/30 1393/10/23
گزارش عملکرد صندوق امین شهر برای دوره نه ماهه منتهی به 1393/09/30 1393/10/23
صورتهای مالی صندوق امین شهر برای دوره 6 ماهه منتهی به 31/06/1393 حسابرسی نشده 1393/07/30
صورتهای مالی صندوق امین شهر برای دوره مالی سه ماهه منتهی به 31/03/1393 1393/04/29
گزارش عملکرد صندوق امین شهر برای دوره سه ماهه منتهی به 1393/03/31 1393/04/18
صورتهای مالی صندوق امین شهر برای سال مالی منتهی به 29/12/1392 حسابرسی شده 1393/04/17
صورتهای مالی صندوق امین شهر برای سال مالی منتهی به 29/12/1392 حسابرسی نشده 1393/02/03
گزارش عملکرد صندوق امین شهر برای دوره سالانه منتهی به 1392/12/29 1393/01/17
صورتهای مالی صندوق امین شهر برای دوره 9ماهه منتهی به 30/09/1392 1392/11/01
گزارش عملکرد صندوق امین شهر برای دوره نه ماهه منتهی به 1392/09/30 1392/10/07
صورتهای مالی صندوق امین شهر برای دوره 6 ماهه منتهی به 31/06/1392 حسابرسی شده 1392/08/19
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری امین شهربرای دوره 6 ماهه منتهی به 31/06/92 1392/07/28
صورتهای مالی صندوق امین شهر برای دوره 6 ماهه منتهی به 31/06/1392 حسابرسی نشده 1392/07/28
صورت مالی صندوق امین شهر برای دوره مالی منتهی به 31/03/1392 1392/04/29
گزارش عملکرد سه ماهه صندوق سرمایه گذاری امین شهر برای دوره منتهی به 31/03/1392 1392/04/29
صورت های مالی صندوق امین شهر سال مالی 30/12/1391 حسابرسی شده 1392/03/11
صورتهای مالی صندوق امین شهر سال مالی منتهی به 30/12/91 1392/02/04
گزارش عملکرد نه ماهه صندوق سرمایه گذاری امین شهر برای دوره منتهی به 30/9/91 1391/11/24
صورتهای مالی صندوق امین شهر برای دوره9 ماهه منتهی به 30/09/1391 1391/10/30
صورتهای مالی صندوق امین شهر برای دوره شش ماهه منتهی به 31/6/91 حسابرسی شده 1391/08/20
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری امین شهربرای دوره 6 ماهه منتهی به 31/06/91 1391/07/17
صورتهای مالی صندوق امین شهر برای دوره 6 ماهه منتهی به 31/06/1391 حسابرسی نشده 1391/07/17
صورتهای مالی منتهی به 31/3/91 صندوق امین شهر 1391/04/20
صورتهای مالی صندوق امین شهر برای دوره مالی منتهی به 29/12/90 1391/04/10
صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری امین شهر برای دوره منتهی به 29/12/90 1390/12/29
صورتهای مالی صندوق امین شهر برای دوره مالی منتهی به 18/10/90 1390/10/18