Menu

اهداف

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش مي‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته‌شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادي سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینة بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوري و تحليل اطلاعات و گزينش سبد بهينة اوراق بهادار بین همة سرمایه‌گذاران تقسيم مي‌شود و سرانة هزینة هر سرمایه‌گذ‌ار کاهش می‌یابد. ثانياً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، كلية حقوق اجرايي مربوط به صندوق از قبيل دريافت سود سهام و كوپن اوراق بهادار را انجام مي‌دهد و در نتيجه سرانة هزینة هر سرمایه‌گذ‌ار برای انجام سرمايه‌گذاري کاهش می‌یابد. ثالثا،ً امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذ‌اری کاهش می‌یابد.

الزامات سرمایه گذاری

اين صندوق از نوع صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش بینی سود است و اكثر وجوه خود را صرف خريد اوراق بهادار موضوع بندهاي ١-٢-٢ و ٢-٢-٢ يا سپرده گذاري موضوع بند ٣-٢-٢ مي كند. در طول عمر صندوق حدنصاب هاي زير بر اساس ارزش روز دارايي هاي صندوق رعايت مي شود:

ردیف شرح نسبت از کل دارائیهای صندوق
1 سرمایه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی حداقل 75 %از کل داراییهاي صندوق
1-1 اوراق بهادار با درآمد ثابت داراي مجوز انتشار از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار حداقل 30 %از کل داراییهاي صندوق
1-2 گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی حداکثر 50 %از کل داراییهاي صندوق
1-3 اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر حداکثر 40 %از کل داراییهاي صندوق
1-4 اوراق بهادار تضمین شده توسط یک ضامن حداکثر 30 %از کل داراییهاي صندوق
2 سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده در بورس حداقل 5 %و حداکثر 20 %از کل داراییهاي صندوق
2-1 سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر حداکثر 5 %از سهام و حق تقدم سهام منتشره ناشر
2-2 سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام حداکثر 5 %از کل داراییهاي صندوق
2-3 سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندي شده در یک صنعت حداکثر 5 %از کل داراییهاي صندوق
2-4 اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام حداکثر 5 %از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق
2-5 اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه گذاری صندوق در سهام
2-6 سرمایه گذاري در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس ها حداکثر 5 %از کل دارایی هاي صندوق
3 واحدهاي سرمایه گذاري "صندوق هاي سرمایه گذاري"* حداکثر 5 %از کل داراییهاي صندوق و تا سقف 30 %از تعداد واحدهاي صندوق سرمایه  پذیر که نزد سرمایه گذاران میباشد.

*منظور از سرمایه گذاري صندوقها در سایر صندوقهاي سرمایه گذاري، آن دسته از صندوقهاي سرمایه گذاري است که مطابق مقررات، ابلاغیه ها، اطلاعیه ها و بخشنامه هاي سازمان امکان سرمایه گذاري صندوق در آنها وجود دارد.


دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان